آگهي تامين و آموزش نيرو در مشاغل ريلي

ازطريق شركتهاي پيمانكاري - سال 1394

تعدادي از شركتهاي ارايه كننده خدمات ريلي در نظر دارند بمنظور تكميل كادر مورد نياز خود از بين متقاضيان مرد، از طريق برگزاري آزمون، مصاحبه هاي علمي- تخصصي، مصاحبه هاي روانسنجي و معاينات پزشكي و... تعدادي از افراد واجد شرايط را جذب نمايند . متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت karasa.ir مراجعه نمايند .

اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون مشاغل ريلي – سال 1393

پذيرفته شدگان گرامي مقتضي است، با توجه به محل قبولي خود از تاريخ 1394/05/27 تا 1394/05/29 با در دست داشتن مدارك ذيل، به نماينده شركت هاي سيروحركتي مستقر در محل هاي تعيين شده مراجعه نماييد.

مدارك لازم:

  • 4قطعه عكس 4*3

  • اصل و كپي شناسنامه

  • اصل و كپي مدرك تحصيلي

  • اصل و كپي كارت ملي

  • اصل و كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفهرديف

نام شرکت طرف قرارداد سيروحرکت

نام نماينده شرکت

آدرس شرکت

شماره تلفن

1

شرکت کيميا ريل طبس

مهدي آصفي

مستقردر اداره کل راه آهن اراک

09189614423

2

شرکت کيميا ريل طبس

حسن فتاحي

مستقردر اداره کل راه آهن يزد

09132530114

3

شرکت کيميا ريل طبس

حسن ضرابي

مستقردر اداره کل راه آهن شرق - طبس

09134501823

4

شرکت کيميا ريل طبس

محمد حسن محمودي

مستقردر اداره کل راه آهن لرستان - دورود

09106050698

5

شرکت کيميا ريل طبس

هادي بذرافشان

مستقردر اداره کل راه آهن شمالشرق1 (شاهرود)

09196696338

6

شرکت کيميا ريل طبس

پرويز خيري

مستقردر اداره کل راه آهن اصفهان

09132148820

7

شركت طلوع ارتباطات ايساتيس

اصغر تركمن

مستقردر اداره کل راه آهن فارس-شيراز

09390078151

8

شرکت مشتاق يزد

داريوش خاکي

مستقردر اداره کل راه آهن جنوبشرق - زاهدان

09105007631

9

شرکت عقاب آشيان

کمال نسيي

مستقردر اداره کل راه آهن جنوب- اهواز

09166134020

10

شرکت نيک آفرين راد

ابوالفتح زنديه

مستقردر اداره کل راه آهن تهران

09122864398

11

شرکت طلوع ارتباط ايستاتيس

سيد رمضان هاشمي

مستقردر اداره کل راه آهن شمال - ساري

09111571561

12

شرکت آذر رخشش

مسعود صدقي

مستقردر اداره کل راه آهن آذربايجان - تبريز

09148124402

13

شرکت مهران ساحل زنجان

مجتبي صحبتلو

مستقردر اداره کل راه آهن شمالغرب - زنجان

09121414044

14

شرکت جلوه جنوبشرق

آقاي وحيد بيگي

مستقردر اداره کل راه آهن هرمزگان بندرعباس

09177687088

15

شرکت جلوه جنوبشرق

آقاي جواد ميرزايي

مستقردر اداره کل راه آهن کرمان

09132423531

16

شرکت سيروحرکت ريلي

محمد گائيني

مستقردر اداره کل راه آهن قم

09127461152

17

شرکت طلوع ارتباط ايستاتيس

آقاي گرامي

مستقردر اداره کل راه آهن زاگرس - انديمشك

09166432841

18

شرکت مهار فن آوران

رضا سرابي و براتيان

مستقردر اداره کل راه آهن خراسان- مشهد

09155207764

09352229529